De Humanistische Partij

De Humanistische Partij

zal niet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam deelnemen.Het lijkt er namelijk op dat alles in Nederland in orde is. We hebben geen kandidaten kunnen vinden om de kieslijst te bemensen.  Verder ontbreekt bij ons budget om meer activiteiten te ontplooien en campagnes te voeren.

 

Wie het niet eens is met de ontmenselijkende richting van dit systeem en gaat voor verandering kan dat met zijn of haar stem tot uitdrukking brengen. Stem voor een menselijke toekomst zonder discriminatie en geweld. Een toekomst waarin ieder mens vanwege de geboorte als mens gelijke rechten en kansen heeft.

We hebben een visie van een menselijker wereld, een menselijker Europa en een menselijker Nederland van waaruit we ook in Amsterdam actief zijn. Elke stem voor ons is een stem van de hoop die bekrachtigt dat een betere wereld nodig en mogelijk is! Ongeacht of we deze visie vandaag, morgen of overmorgen verwezenlijken. Van belang is, is dat we hier zijn en laten zien, voorleven hoe het anders kan.

We nemen deel aan de verkiezingen om een gezicht te geven aan een alternatief voor de antimoraal die het grootkapitaal en volgers via de vermarktingseconomie hebben uitgedragen. Maar dat kunnen we niet alleen. Er zijn mensen nodig die de visie komen meedragen en omzetten in politieke actie.

Onze visie voor een andere politiek krijgt vorm door:

  1. Bevorderen van een directe democratie als politiek systeem.
  2. Bewerken van een economisch en sociaal systeem dat voorrang geeft aan solidariteit en een gelijkwaardige relatie schept tussen kapitaal en werk.
  3. Eliminatie van alle vormen van geweld in de samenleving.
  4. Respect en waardering voor persoonlijke, culturele en ideologische diversiteit.

Werkdoelen

Realisatie van een plan voor educatie in geweldloosheid via onderwijsinstanties van basisschool tot universiteit.

Belastingverlichting voor het midden en kleinbedrijf opdat werkgelegenheid in de stad behouden kan blijven en er nieuwe werkgelegenheid kan ontstaan.

Een gemeentelijke bank voor gecontroleerde verstrekking van renteloze leningen met een tevoren bepaalde looptijd.

Elke vier jaar rond verkiezingstijd een volksreferendum over de besteding van de gemeenschapsgelden en een transparant financieel beleid waarin het college van B&W zichtbaar verantwoording aflegt voor haar beheer van de Amsterdamse inkomsten en uitgaven.

Een wettelijke regeling die burgers in staat stelt gemeentebestuurders ter verantwoording te roepen in geval van wanbeleid. In geval van wanbeleid betekent dat ontheffing uit de functie.

Advertisements

Vredesteken op de dam

Een impressie van een gezamenlijke manifeste uit 2008. Ook vandaag de dag is het nodig dat er waarden gedeeld worden opdat we gezamenlijk vorm kunnen geven aan een Amsterdamse samenleving.

Solidariteit Vrede, Geweldloosheid

De Humanistische Partij gaat voor: Solidariteit, Vrede en Geweldloosheid.

Wij zijn voor een eerlijke verdeling  van de rijkdommen van onze planeet,

Wij Streven er naar  anderen te behandelen, zoals wij zelf behandeld willen worden.

Wij Stellen niet een godsdienst,  Ideologie,  politiek, of levensrichting  op de eerste plaats.

Wij stellen de mens  als centrale waarde en zorg er voor.

De Humanistische Partij roept eenieder op  een geweldloze revolutie te beginnen, en  daardoor een persoonlijk en sociale verandering in de samenleving te bewerkstelligen.

Kies  voor een Menselijke samenleving. 

Humanism and the Crisis of Civilization (wmv-bestand van 148MB)